ดุอาและซิเกรหลังละหมาด

ดุอาและซิเกรหลังละหมาด

เมื่อละหมาดฟัรดูเสร็จแล้ว ควรอ่านดุอาและซิเกรหลังละหมาดเพื่อขอพร (ดุอา) และสรรเสริญ (ซิเกร) ต่อพระผูเป็นเจ้า โดยการอ่านดังนี้

 1. อ่าน 10 ครั้ง (อย่างน้อย 3 ครั้ง)

 

อ่าน ว่า ” ลาอิ้ลาฮ่าอิลลั้ลลอฮู่วะหด้าฮู ลาช่ารีก้าล่าฮู ลาฮุ้ลมุ้ลกู้ ว่าล่าฮุ้ลฮัมดู้ยูหยี ว่ายู่มีตู ว่าฮู่ว่าอ้าลากุ้ลลี่ชัยอิงก้อดีร “

 1. หลังจากนั้นอ่านตามลำดับดังนี้ต่อไปนี้

อ่านว่า ” อัซเต้าฆ์ฟี่รุ้ลลอฮ์ “

 1. แล้วจึงอ่าน

 

อ่านว่า ” อัซเต้าฆ์ฟี่รุ้ลลอฮั้ลอ้าซีม อัลล่าซีย์ลาอี้ลาฮ่าอิ้ลลาฮู่วั้ลฮัยยุ้ลกอยยูม ว่าอ้าตูบู้อี้ลัยฮี่ “

 1. แล้วจึงอ่าน

 

อ่าน ว่า ” อัลลอฮฮุมม่าอันตัซซ่าลาม ว่ามิงกัซซ่าลาม ว่าอี้ลัยก้าย่าอูดดุซซ่าลาม ฟ่าฮัยยี่นาร๊อบบ้านาบิซซ่าลาม ว่าอั๊ดคิ้ลญันน่าต้า ดารอซซ่าลาม ต้าบาร๊อกต้าร๊อบบ้านาว่าต้าอาลัยต์ ยาซั้นย่าลาลี วัลอิกรอม “

 1. อ่าน

อ่านว่า ” อ้าอูซูบิ้ลลาฮี มินัชชัยตอนิ้รรอญีม “

อ่านว่า ” บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิ้รร่อฮีม “

 1. แล้วอ่านฟาตีฮะห์ คือ อัลฮัมดูลิ้ลลาฮีรอบบิ้ลอาลามีน จนจบ

7.แล้วจึงอ่าน

 

อ่าน ว่า ” วาอีลาฮู่กุม อีลาฮูววาฮี่ดุน วาอีลาฮาอิ้ลลาฮู่วัรเราะห์มานุรร่อฮีม อัลลอฮฮู่ลาอีลาฮาอิ้ลลาฮู่วั้ลฮัยยุ้ลกอยยูม ลาต๊ะคูซูฮูซี่นาตุน วาลาเนามุ้ลล่าฮูมาฟิซซ่ามาวาตี้ วามาฟิลอัรฎี มันซั้ลล่าซีย์ยีชฟ่าอู้อินด้าฮู อิ้ลลาบี้อิซนี่ฮี ย๊ะอ์ลามูมาบัยน่าอัยดีฮิมว่ามาค้อลฟ่าฮุม วาลายูฮีตูนา บี้ชัยอิม มินอิ้ลมีฮี อิ้ลลาบีมาชาอา ว่าซี่อ้ากุรซีย ยู้ฮูซซ่ามาวาตีวัลอัรฎอ วาลายาอูดูฮูฮิฟซูฮูมา วาฮูวัลอาลียุ้ลอาซีม “

 

อ่าน ว่า ” ชาฮีดัลลอฮูอันนาฮู ลาอีลาฮาอีลลาฮูวัลมาลาอีกาตู วาอูลุลอิลมี กออีมังบิลกิซตี ลาอีลาฮาอิลลาฮูวัลอาซีซุลฮากีม อินนัลลาซีนาอินดัลลอฮิลอิสลามู กูลิ้ลลาฮุมมามาลิกัลมุลกี ตุติ้ลมุลกา มังตาชาอู วาตังซีอุลมุลกา มิมมังตาชาอู วาตูอิซซูมังตาชาอูวาตูซิลลูมังตาชาอู บียาดีกัลค้อยรูอินกาอาลากุลลีชัยอินกอดีร “

 

อ่าน ว่า ” ตูลีญุลลัยลา ฟินนาฮารี วาตูลีญุลนาฮารอ ฟิลลัยลี วาตุครีญุลฮักกอ มีนัลมัยยีตี วาตุครีญุลมัยยีตา มีนัลฮักกี วาตัรซูกูมังตาชาอู บีค้อยรีฮีซาบ “

 1. แล้วจึงอ่าน

อ่านว่า ” ซูบฮานัลลอฮ (33 ครั้ง) โดยในครั้งที่ 33 ให้อ่านว่า “

อ่านว่า ” ซุบฮานัลลอฮี วาบีฮัมดิฮ “

 1. แล้วจึงอ่าน

อ่านว่า ” อัลฮัมดูลี้ลลาฮ 33 ครั้ง โดยในครั้งสุดท้าย ให้อ่านว่า “

อ่านว่า ” อัลฮัมดูลิ้ลลาฮี ร๊อบบิลอาลามีนา อาลากุลลีฮาล “

 1. แล้วจึงอ่าน 34 ครั้ง เพื่อให้ครบ 100 ครั้ง

อ่านว่า ” อัลลอฮฮู่อักบัร “

 1. แล้วจึงอ่าน

 

อ่าน ว่า ” ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮู วะฮด้าฮูลาซารี่ก้าล่าฮู ล่าฮุลมุลกู วาลาฮูลฮัมดู ยุฮยียูวายูมีตู วาฮูวาอาลากุลลีซัยอิ้งกอดิร วาลาเฮาลาวาลา กู้ววาตาอิ้ลลา บิ้ลลา ฮิลอาลี้ยีลอาซีม “

 1. แล้วจึงอ่าน

 

อ่าน ว่า ” อัลลอฮุมม่าซ้อลลี่อ้าลาซัยยี่ดีนามูฮัมม่าดิน อับดีก้า ว่าร่อซู ลี่กันนาบียีลอุมมี่ยี่ วาอาลาอาลี่ฮี่วาซอฮบีฮีวาซัลลัม กุลลามาซ่าการอกัซซ่ากี้รูนา วาฆ่าฟาลาอัน ซิกรีกั้ลฆ่อฟีลูน วาซัลลีมูวารอดียัลลอฮฮูตาอาลา อันซาดาตีนา อัซฮาบีซัยยิดินารอซูลลิลลาฮฮีอัจมาอีน วาฮัสบูนัลลอฮฮูวาเนี๊ยะมัลวากี่ลู่ ลาเฮาลาวาลา กู้ววาตาอิลลาฮบิลลาฮฮิ้ลอาลี้ยิ้ลอาซีม “

 1. แล้วจึงอ่าน

อ่านว่า ” อัซเต้าฆ์พี่รุ้ลลอฮ 3 ครั้ง “

 1. แล้วจึงอ่าน

อ่านว่า ” ยาล่าตีฟู่ยากาฟีย์ ยาฮ่าฟีย์ซู่ยาชาฟีย์ ” 2 ครั้ง

อ่านว่า ” ยาล่าตีฟู่ยาวาฟีย์ ยาการีมู่อันตั้ลลอฮ์ ” 1 ครั้ง

 1. แล้วจึงอ่าน

อ่านว่า ” ลาอี้ลาฮ่า อิ้ลลัลลอฮ ” 10 ครั้ง

16.แล้วจึงอ่าน

 

อ่าน ว่า ” ลาอี้ลาฮ่าอิ้ลลัลลอฮู่ มู่ฮัมม่าคุ้รร่อซูลุลลอฮี่ ก้าลี่มาตุ้ลฮักก์ อ้าลัยฮานะห์ยา น่ามูตู้ ว่าอาลัยฮา ว่าบี้ฮานุบอ้าซุ อินชาอัลลอฮต้าอาลา มินั้ลอามี่นีน่า บี้เราะห์ม่าติ้ลลาฮี่ ว่าการ่อมี่ฮี “

 1. ต่อจากนั้น จงขอพรตามความปรารถนาของท่านหรือจะอ่านดุอานี้อีกก็ได้

 

อ่าน ว่า ” บิสมิ้ลลาฮิรเราะห์มา นิรร่อฮีม อัลฮัมดู้ลิ้ลลาฮี่ร๊อบบิ้ลอาล่ามีน วัซซ่อลาตู้ วัซซ่าลามู่ อ้าลาอัชร่อฟิ้ลอัมบี้ยาอี้ วั้ลมุรช่าลีน ว่าอ้าลาอาลี่ฮี ว่าเซาะห์บีฮี อัจมาอีน “

 

อ่าน ว่า ” อัลลอฮุมม่า ต้าก๊อบบั้ลมินนา ซ่อลาต้านาตามมะฮ์ เว้าฆ์ฟิรล่านา ซู่นูบ้านาอามมะฮ์ ว่าลาตู้อัซซิบนา เยามั้ลกิยามะฮ์ อินน่าก้าอ้าลากุ้ลลัชัยอิงก้อดีรอัลลอฮุมม่า ซั้ลลิมน่า ว่าซั้ลลิมดี่น่านา ว่าซั้ลลิมเตาฮีด้านา ว่าซั้ลลิมมะอ์รี่ฟ่าต้านา ว่าซั้ลลิมอัรวาอ่านาว่าซั้ลลิมอัจญ์ชาด้านา “

 

อ่านว่า ” อัลลอฮุมมะฮ์ยีนา บื้ลอีมาน ว่าอ้ามิตนา บิ้ลอีมานวะห์ซุรนา บิ้ลอีมาน “

 

อ่าน ว่า ” ร๊อบบ้านา เฟ้าฆ์ฟิรล่านา ซุ่นูบ้านา ว่ากัฟฟิรอันนา ซัยยี่อาตี้นา ว่าต้าวัฟฟ่านา ม่าอั้ลอับรอรี่ ร๊อบบ้านาด้อลัมนา อัมฟู่ซ่านา ว่าอินลัมตัฆฟิรล่านา ว่าตัรฮัมนา ล่าน่ากูนันน่า มี่นั้ลคอซีรีน ร๊อบบ้านาอาตี้นา ฟิรดุนยา ฮ่าซ่านะฮ์ ว่าฟิ้ลอ่าคี่รอตี้ ฮ่าซ่าน่าเดาว์ ว่ากี้นาอ้าซาบันนาร์ ว่าซ้อลล้อลลอฮู่ อ้าลาซัยยี่ดี้นา มู่ฮัมมาดิว ว่าอ้าลาอาลี่ฮี่ ว่าอัศฮาบี้ฮี ว่าซัลลัม ซุบฮาน่า ร๊อบบี้ก้า ร๊อบบิ้ลอิซซาตี้ อัมมาย่าซีฟูน ว่าซ่าลามุน อ้าลั้ลมุรซ่าลีน วั้ลฮัมดู้ลิลลาฮี่ ร๊อบบิ้ลอาล่ามีน “

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *